Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9107
Title: Xử lý tình huống công tác Đảng giai đoạn hiện nay
Authors: Ngô, Huy Tiếp
Đinh, Ngọc Giang
Keywords: Công tác Đảng;Đảng cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Công tác Đảng và xử lý tình huống; một số văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và Đảng viên.
Description: 521tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9107
Appears in Collections:Sách tham khảo
Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98. Xu ly tinh huong cong tac Dang.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.