Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/910
Title: Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Xã hội;Dân sự;Xây dựng;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1, Một số vấn đề lý luận chung về xã hội dân sự và xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam; Chương 2, Thực trạng xã hội dân sự Việt Nam và kinh nghiệm xây dựng xã hội dân sự ở một số nước trên thế giới (Mô hình Thụy Điển); Chương 3, Phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị xây dựng và phát triển xã hội dân sự đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/910
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. Xây dựng XH dân sự ở VN.pdf27.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.