Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9098
Title: Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở
Authors: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Cấp cơ sở;Quản lí hành chính;Giáo trình
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về cơ sở và lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở; hoạt động quản lý của chính quyền cấp cơ sở; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; hoạt động tự quản ở cơ sở; cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức ở cấp cơ sở.
Description: 266tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9098
ISBN: 9786045764077
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85. Giao trinh lanh dao va quan ly.pdf8.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.