Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9097
Title: Hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện. Kết quả từ sự tổng thuật tài liệu, khảo sát xã hội và thực nghiệm nhóm với trẻ vị thành niên điều trị nội trú
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Nguyễn, Trung Hải
Keywords: Hoạt động xã hội;Công tác xã hội;Bệnh viện;Trẻ vị thành niên;Điều trị nội trú
Issue Date: 2021
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Cuốn sách đề cập đến 4 nội dung chính trong đó: Chương 1 tập trung luận giải cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hoạt động công tác xã hội với trẻ vị thành niên điều trị nội trú; Chương 2 hướng tới tổng thuật các kết quả nghiên cứu về công tác xã hội trong bệnh viện với những thành tựu, hạn chế và triển vọng phát triển; Chương 3 mô tả kết quả khảo sát xã hội học về hoạt động công tác xã hội với trẻ vị thành niên điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương; Chương 4 tập trung mô tả, phân tích, diễn giải mô hình thực nghiệm công tác xã hội nhóm với trẻ vị thành niên điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương.
Description: 240tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9097
ISBN: 9786043087468
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84. Hoat dong cong tac xa hoi.pdf7.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.