Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9096
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tín ngưỡng;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2020
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Trình bày khái quát về tôn giáo, tín ngưỡng. Cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. tín ngưỡng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vai trò của tôn giáo và mối quan hệ giữa tốn giáo với một số lĩnh vực của đời sống xã hội; về khoan dung, đoàn kết tôn giáo; về tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chống lợi dụng tôn giáp, bài trừ mê tín dị đoan; về công tác tôn giáo và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo vào giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Description: 181tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9096
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89. Tu tuong Ho Chi Minh ve tôn giao.pdf4.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.