Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9095
Title: Giáo trình sản phẩm truyền thông in ấn
Authors: Nguyễn, Quang Hòa
Keywords: Sản phẩm;Truyền thông
Issue Date: 2021
Publisher: Lao động
Abstract: Giáo trình gồm 6 chương: cung cấp những vấn đề chung nhất về sản phẩm truyền thông in ấn; nội dung và hình thức của các sản phẩm báo chí, bản tin, sách, sản phẩm quảng cáo và sản phẩm truyền thông in ấn cổ động, của bộ nhận diện thương hiệu và bao bì; nguyên tắc tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông in ấn, sức ép của các sản phẩm truyền thống mới và mạng xã hội tới các sản phẩm truyền thông in ấn.
Description: 240tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9095
ISBN: 9786043253948
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88. Giao trinh san pham truyen thong in an.pdf7.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.