Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9093
Title: Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước Cách mạng tháng Tám
Authors: Nguyễn, Kiến Giang
Keywords: Thế kỷ 20;Ruộng đất;Nông nghiệp;Nông dân;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Trình bày vài nét lớn về nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam, quan hệ sở hữu ruộng đất ở nước ta, tình trạng nông dân bị đè bẹp dưới hai tầng bóc lột đế quốc và phong kiến, sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào nông thôn Việt Nam, sự phân hóa của nông dân Việt Nam, mức sống vật chất và văn hóa của nông dân, tình hình nông dân các dân tộc thiểu số và những cuộc đấu tranh của nông dân Việt Nam.
Description: 381tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9093
ISBN: 9786045454497
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86. Phac qua tinh hinh ruong dat.pdf7.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.