Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9091
Title: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu toàn văn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với những quy định chung và quy định cụ thể về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao... cùng các điều khoản thi hành.
Description: 218tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9091
ISBN: 9786045758724
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82. Luat ban hanh van ban quy pham phap luat.pdf4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.