Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9090
Title: Luật tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Văn bản pháp luật;Luật tổ chức chính quyền địa phương
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019) với những quy định chung và các quy định cụ thể về chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; hoạt động của chính quyền địa phương; thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và các điều khoản thi hành.
Description: 157tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9090
ISBN: 9786045764855
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81. Luat to chuc chinh quyen dia phuong.pdf4.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.