Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9089
Title: Luật Tiếp cận thông tin (hiện hành)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Văn bản pháp luật;Luật tiếp cận thông tin
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu nội dung Luật Tiếp cận thông tin với những quy định chung và quy định cụ thể về công khai thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và các điều khoản thi hành.
Description: 45tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9089
ISBN: 9786045764275
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80. Luat tiep can thong tin.pdf859.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.