Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9087
Title: Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật tố cáo;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu toàn văn Luật Tố cáo với những qui định chung và qui định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành.
Description: 76tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9087
ISBN: 9786045760550
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78. Luat to cao (hien hanh).pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.