Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9086
Title: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Keywords: Người có công;Pháp lệnh;Chính sách xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu những quy định chung và nội dung của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: điều kiện, tiêu chuẩn và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng... cùng một số nghị định và điều khoản thi hành.
Description: 77tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9086
ISBN: 9786045765661
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77. Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.