Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9085
Title: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (hiện hành)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Đại biểu hội đồng nhân dân;Luật bầu cử;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu toàn văn Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân gồm những qui định chung và qui định cụ thể về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu, đại biểu hội đồng nhân dân, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kết quả bầu cử; bầu cử bổ sung đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; xử lí vi phạm pháp luật về bầu cử và điều khoản thi hành.
Description: 109tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9085
ISBN: 9786045764794
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76. Luat bau cu dai bieu Quoc hoi.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.