Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9083
Title: Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020)
Keywords: Pháp luật;Luật nhà ở;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu toàn văn Luật Nhà ở gồm những quy định chung và quy định cụ thể về sở hữu nhà ở; phát triển nhà ở; chính sách về nhà ở xã hội; tài chính cho phát triển nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà chung cư; giao dịch về nhà ở; quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài...
Description: 197tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9083
ISBN: 9786045764824
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74. Luat nha o.pdf3.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.