Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9082
Title: Luật Xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật xử lí vi phạm hành chính;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày toàn văn Luật Xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi, bổ sung năm 2020 với các điều quy định chung và quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính cùng các điều khoản thi hành.
Description: 222tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9082
ISBN: 9786045764329
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72. Luat su ly vi pham hanh chinh.pdf4.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.