Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9081
Title: Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật Kinh doanh bảo hiểm;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm với những quy định chung và quy định cụ thể về hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính... cùng các điều khoản thi hành.
Description: 97tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9081
ISBN: 9786045765456
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71. Luat kinh doanh bao hiem.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.