Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9080
Title: Luật Bảo vệ môi trường
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật bảo vệ môi trường;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và toàn văn với những qui định chung và qui định cụ thể về bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị và nông thôn, trong một số lĩnh vực...
Description: 302tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9080
ISBN: 9786045764138
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70. Luat bao ve moi truong.pdf5.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.