Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9077
Title: Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Bộ luật Hình sự;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự gồm những quy định chung và quy định cụ thể về tội phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội, quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, các tội xâm phạm an ninh quốc gia; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người...
Description: 496tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9077
ISBN: 9786045764084
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67. Bo luat hinh su (hien hanh).pdf9.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.