Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9076
Title: Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam : 1940-2021
Authors: Vũ, Dương Ninh
Keywords: Quan hệ đối ngoại;Lịch sử;Việt Nam;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày một cách hệ thống lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1940-2010 trải qua các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến các sự kiện, diễn tiến quá trình lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Description: 458tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9076
ISBN: 978604576888
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66. Lich su quan he doi ngoai.pdf16.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.