Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9072
Title: 5 đường mòn Hồ Chí Minh
Authors: Đặng, Phong
Keywords: Kháng chiến chống Mỹ;Đường Hồ Chí Minh;Việt Nam;Lịch sử hiện đại
Issue Date: 2020
Publisher: Tri thức
Abstract: Tầm quan trọng và quan hệ của 5 đường mòn Hồ Chí Minh: đường Trường Sơn, đường ống xăng dầu, đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển quá cảnh, binh chủng tiền và những con đường chuyển ngân trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Description: 338tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9072
ISBN: 9786048049461
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55. Nam duong mon Ho Chi Minh.pdf39.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.