Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9071
Title: Cảm ơn vì đến trễ : Cách thành công trong kỷ nguyên tăng tốc - Chỉ dẫn của một người lạc quan
Authors: Friedman, Thomas L
Keywords: Phát triển;Đời sống xã hội;Khoa học công nghệ
Issue Date: 2018
Publisher: Nxb. Trẻ
Abstract: Mô tả những lực lượng chính đang thúc đẩy làm thay đổi đời sống xã hội như công nghệ, kinh tế, môi trường... và giải thích việc chúng tác động đến các dân tộc, các nền văn hoá và làm cho thế giới ngày càng phát triển hơn.
Description: 688tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9071
ISBN: 9786041112254
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54. Cam on vi da den tre.pdf22.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.