Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/907
Title: Giới thiệu một số tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: Nguyễn, Thọ Khang (Chủ biên)
Keywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học;Mác, C.;Ăngghen,Ph.;Tác phẩm kinh điển
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Ngoài bài mở đầu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học, nội dung cuốn sách gồm 10 bài, mỗi bài giới thiệu hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen như: Gia đình thần thánh hay là phê phán sự phê phán có tính phê phán - chống Bruno Bauơ và đồng bọn, Hệ tư tưởng Đức, Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Nội chiến ở Pháp, Phê phán cương lĩnh Goota,...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/907
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.Giới thiệu một số TP của Mác- Ăngghen.pdf29.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.