Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9060
Title: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Authors: Phan, Trung Hiền
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Quyền tiếp cận thông tin
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu và làm rõ những quy định về quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam và những ảnh hưởng tích cực hoặc còn bất cập đến những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Luật.
Description: 403tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9060
ISBN: 9786045759806
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42. Phap luat ve quyen tiep can.pdf13.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.