Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9047
Title: Chuyển đổi số đến cốt lõi : Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn
Authors: Raskino, Mark
Keywords: Lãnh đạo;Công nghệ thông tin;Chuyển đổi số;Ứng dụng;Quản lí
Issue Date: 2020
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Cung cấp kiến thức và cách thức về chuyển đổi số cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt các cơ hội một cách kịp thời cũng như tự thay đổi chính mình để chuyển đổi số thành công.
Description: 322tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9047
ISBN: 9786048049201
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29. Chuyen doi so den cot loi.pdf11.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.