Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9046
Title: Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Đức Tồn
Keywords: Thời kì công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Ngôn ngữ;Chính sách;Việt Nam;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Trình bày cơ sở lí luận, thực tiễn khi xây dựng chính sách ngôn ngữ của Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Tìm hiểu về cảnh huống từng vùng miền cụ thể của Việt Nam giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp cho chính sách ngôn ngữ trong thời kì Việt Nam đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Description: 508tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9046
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Canh huong va chinh sach ngon ngu.pdf18.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.