Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9044
Title: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở một số nước Bắc Âu dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Tăng trưởng kinh tế;Chuyển đổi;Bắc Âu;Mô hình
Issue Date: 2019
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Giới thiệu mô hình tăng trưởng trong các lý thuyết kinh tế và những tranh luận về chuyển đổi mô hình tăng trưởng hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu; mô hình tăng trưởng kinh tế của các nước Bắc Âu dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và định hướng chuyển đổi; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; đánh giá thực trạng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Bắc Âu, bài học kinh nghiệm và kiến nghị chính sách cho Việt Nam.
Description: 282tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9044
ISBN: 9786049566318
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26. Chuyen doi mo hinh tang truong.pdf6.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.