Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9037
Title: Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Authors: Bùi, Đức Hùng
Keywords: Việt Nam;Tái cấu trúc;Phát triển bền vững;Kinh tế;Nam Trung Bộ
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng bền vững. Thực trạng tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001-2014. Quan điểm và giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững
Description: 460tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9037
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. Tai cau truc kinh te.pdf12.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.