Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9016
Title: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn: Thông tin chuyên đề số 1/2022
Keywords: Độc lập dân tộc;Chủ nghĩa xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần: Phần I: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Phần II: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Description: 296tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9016
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTCĐ số 1-2022.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.