Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9010
Title: "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới
Authors: Đặng, Phong
Keywords: Thời kì đổi mới;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Tri thức
Abstract: Tái hiện lại quá trình tìm tòi, tháo gỡ khó khăn kinh tế của Việt Nam thời kì trước đổi mới. Nghiên cứu tình hình phát triển, thành tựu cũng như những đột phá trong các ngành: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp và những bài học lịch sử
Description: 533tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9010
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Pha rao.pdf23.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.