Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9003
Title: Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Kim Phượng
Advisor: Nghiêm, Sỹ Liêm
Keywords: Xây dựng;Nông thôn mới;Gia đình;Phú Thọ
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nông thôn, nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, gia đình và vai trò của gia đình trong xây dựng nông thôn mới; Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Đoan Hùng trong thời gian qua; Đề xuất được một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò của gia đình trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đoan Hùng hiện nay.
Description: 60tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9003
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Kim Phuong.pdf685.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.