Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9002
Title: Thông tin về môi trường và biến đổi khí hậu trên kênh VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam” (Khảo sát chương trình Cuộc sống xanh từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 3 năm 2018)
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Advisor: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Môi trường;Biến đổi khí hậu;Đài Tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận chỉ ra được các nội dung thông tin, hình thức thông tin trong chương trình Cuộc sống xanh, kênh VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam; Chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình thông tin về môi trường và biến đổi khí hậu của chương trình Cuộc sống xanh nói riêng và Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung; Trên cơ sở thông tin nghiên cứu về các ưu điểm và hạn chế, tìm ra những giải pháp, kiến nghị để các chương trình về môi trường và biến đổi khí hậu thông tin hiệu quả, hấp dẫn, được thính giả tin tưởng và yêu thích.
Description: 182tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9002
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hien.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.