Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9001
Title: Tính tương tác trong chương trình “Giờ cao điểm” trên kênh VOV Giao thông” (Khảo sát từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018)
Authors: La, Xuân Quỳnh
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Tính tương tác;Giờ cao điểm;VOV giao thông
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận nghiên cứu các tài liệu sách về lý luận phát thanh trực tiếp, chương trình phát thanh, tính tương tác để hệ thống hóa những vấn đề lý luận, từ đó xây dựng khung lý thuyết cho đề tài; Khảo sát thực trạng tính tương tác trong chương trình “Giờ cao điểm” trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, phân tích, tổng hợp để từ đó chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm trong thể hiện tính tương tác của chương trình; Khái quát thực trạng để từ đó rút ra được những đề xuất, giải pháp nâng cao tính tương tác trong chương trình “Giờ cao điểm” trên kênh VOV Giao thông.
Description: 124tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9001
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La Xuan Quynh.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.