DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Sách tham khảo : [1437]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Phan Quang - 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề
     Nguyễn Thị Trường Giang (Nxb. Đại học Quốc gia, 2018)

 DSpace Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng
     Theaker, Yaxley, Heather Alison (Nxb. Chính trị Quốc gia, 2018)

 DSpace Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội - Một tiếp cận thực hành
     Bùi Thu Hương (Nxb. Thế giới, 2018)

 DSpace Đường lối kinh tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới (1986-2013)
     TS. Phùng Thị Hiển (Nxb. Lý luận chính trị, 2018)

 DSpace Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước
     TS. Phùng Thị Hiển (Nxb. Lý luận chính trị, 2018)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com