Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8995
Title: Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quản lý hiện nay
Authors: Trần, Văn Cường
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Đội ngũ cán bộ;Qui hoạch;Ban thường vụ;Cai Lậy;Tiền Giang
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quản lý, khóa luận đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quản lý hiện nay.
Description: 73tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8995
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Văn Cường - XDĐ.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.