Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8994
Title: Quận ủy Hà Đông, thành phố Hà Nội lãnh đạo giáo dục và đào tạo hiện nay
Authors: Nguyễn, Hải Đăng
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Quận ủy;Hà Đông;Hà Nội;Lãnh đạo;Giáo dục;Đào tạo
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ một số vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của quận ủy đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Quận ủy Hà Đông, thành phố Hà Nội đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay; Đề xuất những phương hướng và giải pháp có tính khả thi, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Quận ủy Hà Đông, thành phố Hà Nội đối với giáo dục và đào tạo hiện nay.
Description: 69tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8994
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hai Dang - XDĐ.pdf852.78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.