Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8993
Title: Công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Điện Biên hiện nay
Authors: Lò, Thị Thanh Định
Advisor: Đặng, Thanh Phương
Keywords: Nông dân;Nông thôn mới;Đảng bộ;Điện Biên
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ một số vấn đề lý luận về nông dân và công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới; Khảo sát, đánh giá, thực trạng và chỉ rõ những yếu tố tác động tới công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Điện Biên hiện nay; Đề xuất một số phương hướng, giải pháp làm tốt công vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Điện Biên hiện nay.
Description: 78tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8993
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lo Thi Thanh Dinh - XDĐ.pdf995.17 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.