Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8972
Title: Một số chuyên đề lịch sử thế giới
Authors: Vũ, Dương Ninh
Keywords: Chuyên đề;Lịch sử thế giới
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Một số bài viết của Giáo sư, Phó giáo duc và Tiến sĩ Sử học các trường Đại học trong cả nước đã tham gia vào cuốn sách, được trình bày một cách có hệ thống những vấn đề được đặt ra, thể hiện quan điểm học thuật của tác giả nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu về một số đề tài quan trọng trong lịch sử thế giới.
Description: 603tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8972
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190. Mot so chuyen de lich su.pdf20.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.