Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8963
Title: Người chọn nghề hay nghề chọn người
Other Titles: How to choose your career
Authors: Marden, Orison Swett
Keywords: Nghề nghiệp;Lựa chọn
Issue Date: 2016
Publisher: Nxb.Hà Nội
Abstract: Đây là tác phẩm hay về hướng nghiệp. Cuốn sách này giúp cho bạn trẻ khi lựa chọn nghề nghiệp, bởi vì nhiều khi thứ bạn thực sự lựa chọn chính là lối sống. Tác giả nhấn mạnh bi kịch của "kẻ lạc loài", về những lựa chọn nghề nghiệp sai lầm, về việc chọn một công việc, sự nghiệp chỉ vì nó dễ hay việc làm đó chỉ để nối bước cha ông.
Description: 182tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8963
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149. Nguoi chon nghe hay nghe chon nguoi.pdf6.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.