Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/896
Title: Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo)
Authors: Đỗ, Chí Nghĩa
Keywords: Báo chí;Sáng tạo;Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1, Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh; Chương 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo; Chương 3, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp sáng tạo báo chí; Chương 4, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/896
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.Nhà báo và sáng tạo báo chí....pdf24.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.