Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8953
Title: Luật quảng cáo
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật quảng cáo
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo; phương tiện, nội dung, điều kiện và các loại hình hoạt động quảng cáo; quảng cáo có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành.
Description: 47tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8953
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
132. Luat quang cao.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.