Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8943
Title: Từ nông thôn ra thành phố. Tác động kinh tế - xã hội của di cư ở Việt Nam
Authors: Lê, Bạch Dương
Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Tác động;Thành phố;Việt Nam;Xã hội;Di cư;Nông thôn;Kinh tế
Issue Date: 2011
Publisher: Lao động
Abstract: Giới thiệu tổng quan về di cư ở Việt Nam, nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu về tác động của di cư đối với nơi đến và nơi đi. Quá trình di cư nông thông và đô thị. Tác động kinh tế - xã hội của di cư nông thôn và thành thị. Tính chọn lọc di cư của hộ gia đình. Chính sách xã hội cho người di cư.
Description: 162tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8943
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122. Tu nong thon ra thanh pho.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.