Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8941
Title: Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản
Authors: Nguyễn, Văn Dững
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Kĩ năng;Truyền thông;Lí thuyết
Issue Date: 2018
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Cuốn sách giới thiệu quan niệm chung về truyền thông; Truyền thông cá nhân; Truyền thông nhóm; Truyền thông đại chúng; Một số lý thuyết truyền thông; Chu trình truyền thông; lập kế hoạch truyền thông; Quản trị truyền thông trong khủng hoảng
Description: 369tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8941
ISBN: 9786048030353
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120. Truyen thong ly thuyet va ky nang co ban.pdf11.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.