Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/894
Title: 80 năm báo chí cách mạng Việt Nam - những bài học lịch sử và định hướng phát triển (Kỷ yếu hội thảo khoa học)
Keywords: Báo chí;Cách mạng Việt Nam;Lịch sử;Bài học;Định hướng;Phát triển
Issue Date: 2005
Publisher: Chính trị quốc gia
Citation: ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cuốn sách tập hợp 46 bài tham luận tại cuộc Hội thảo khoa học quốc gia do Phân viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ngày 14-6-2005. Ngoài Báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học, cuốn sách chia làm 3 phần: Phần 1: 80 năm báo chí cách mạng Việt Nam - những vấn đề lịch sử và bài học kinh nghiệm; Phần 2: Diện mạo nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay và những vấn đề cấp thiết đặt ra; Phần 3: Những định hướng phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/894
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.80 năm báo chí CMVN- những bài học....pdf43.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.