Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/893
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Authors: Bùi, Mạnh Cường
Nguyễn, Thị Tố Quyên tuyển chọn, giới thiệu
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Tiếp dân;Giải quyết;Khiếu nại;Tố cáo
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến vấn đề tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền để làm tốt công tác này.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/893
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. Tư tưởng HCM về vấn đề tiếp công dân.pdf34.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.