Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8919
Title: Một số vấn đề về giáo dục pháp luật ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số
Authors: Nguyễn, Duy Lãm
Trương, Thị Phương
Nguyễn, Đắc Bình
Keywords: Chính trị;Dân tộc thiểu số;Luật pháp;Miền núi
Issue Date: 1996
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Vị trí vai trò của giáo dục pháp luật ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số. Những đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật. Mô hình giáo dục pháp luật có hiệu quả ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số
Description: 179tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8919
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180. Mot so van de ve giao duc.pdf4.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.