Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8902
Title: Mạnh Tử
Authors: Nguyễn, Hiến Lê
Keywords: Khổng giáo;Mạnh Tử;Lịch sử triết học;Trung Quốc
Issue Date: 2017
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Hoàn cảnh lịch sử và đời sống hoạt động chính trị của Mạnh Tử. Tư tưởng triết học, chính trị, kinh tế xã hội của Mạnh Tử. Quan điểm về tính thiển, về sự tồn tâm, rèn luyện dưỡng khí, luyện khí của Mạnh tử. Tư cách và tài năng của ông
Description: 211tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8902
ISBN: 9786045866535
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97. Manh tu.pdf5.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.