Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8901
Title: Ba người khổng lồ trong kinh tế học : Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes
Authors: Skousen, Mark
Keywords: Kinh tế học;Adam Smith;John Maynard Keynes;Mác,C.
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Cuốn sách nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế.
Description: 389tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8901
ISBN: 9786045715949
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160. Ba nguoi khong lo trong kinh te hoc.pdf38.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.