Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/890
Title: Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Giám sát;Phản biện xã hội;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1, Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một số vấn đề lý luận; Chương 2, Thực trạng và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay; Chương 3, Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuốn sách khẳng định hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đòi hỏi cấp bách và tất yếu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/890
Appears in Collections:Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Thực hiện chức năng giám sát và PBXH.pdf30.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.