Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8898
Title: Lôgic học đại cương
Authors: Vương, Tất Đạt
Keywords: Đại cương;Lôgic học
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày đầy đủ những vấn đề cơ bản của lôgic học đại cương, những cơ sở lí luận chung, những phương pháp làm sáng rõ các hình thức của tư duy, các quy luật cơ bản của lôgic hình thức, tiếp cận với những tri thức khoa học hiện đại, cách thức ứng dụng và khuynh hướng phát triển của lôgic học hiện đại.
Description: 180tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8898
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94. Logic hoc dai cuong.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.