Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8890
Title: Hỏi & đáp logic học đại cương (Dành cho học viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng học môn logic học và logic học đại cương)
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Sách hỏi đáp;Logic học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày kiến thức cơ bản về logic học đại cương bao gồm: Khái niệm, phán đoán, quy luật logic, suy luận, chứng minh, giả thuyết
Description: 236tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8890
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87. Hoi va dap logic hoc dai cuong.pdf6.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.